• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg

เป้าประสงค์

หมวด: เกี่ยวกับโรงเรียน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 ตุลาคม 2558 เขียนโดย Super User

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีหลักสูตรและกระบวนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณค่าและโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
3. โรงเรียนมีบุคลากรและระบบบริหารที่มีคุณภาพ
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ฮิต: 1054