• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

หมวด: เกี่ยวกับโรงเรียน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 ตุลาคม 2558 เขียนโดย Super User

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

กลยุทธที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
กลยุทธที่ 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา
กลยุทธที่ 5. พัฒนาส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 6. ส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานการศึกษา

 

ฮิต: 1233